วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

ยินดีต้อนรับทุกท่านคับ

จุดประสงค์ของผู้ทำ


        blogger นี้ถูกขึ้นมาเพื่อเป็นทักษะ เสริมสร้างความรู้ให้กับตนเอง และผู้เข้าชมเพื่อให้เกิดสาระการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยคุณประโยชน์ จะพูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสารเทศ 
วัตถุประสงค์


        ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับครู อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสนเทศในการตัดสินใจในงานต่างๆ


เนื้อหา

       1. ความหมายของเทคโนโลยี

       2. ความหมายของสารสนเทศ

       3. อธิบายในประเด็นที่ 1 และ 2

       4. ระบบ System

       5. การสื่อความหมาย

คำอธิบายรายวิชา

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย
              หน่วยการเรียนที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้
  1.       กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.       ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3.       ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4.       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  5.       กระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6.       บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม


วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
         เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังต่อไปนี้
  1.       อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  2.       เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างย่อๆ ได้
  3.       บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  4.       ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5.       อธิบายถึงกระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศได้
  6.       ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้


วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

          ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

  1.       การบรรยายประกอบสื่อ
  2.       การอภิปราย
  3.       การตอบคำถาม
  4.       การทำแบบฝึกหัด
  5.       การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

การวัดและการประเมินผล

         วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้มี  ดังนี้

1.       การสังเกตความสนใจ
2.       การซักถามความเข้าใจ
3.       การศึกษาค้นคว้า
4.       การตรวจผลงานที่มอบหมาย
5.       การทำแบบฝึกหัดท้ายบท
6.       การสอบกลางภาคเรียน
7.       การสอบปลายภาคเรียนคำอธิบายรายวิชา
หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย
              หน่วยการเรียนที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้
  1.       กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.       ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3.       ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4.       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  5.       กระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6.       บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อสังคม


วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
         เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังต่อไปนี้
  1.       อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  2.       เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างย่อๆ ได้
  3.       บอกความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
  4.       ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  5.       อธิบายถึงกระแสโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีและสารสนเทศได้
  6.       ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้


วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

          ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

  1.       การบรรยายประกอบสื่อ
  2.       การอภิปราย
  3.       การตอบคำถาม
  4.       การทำแบบฝึกหัด
  5.       การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน


การวัดและการประเมินผล

         วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้มี  ดังนี้
1.       การสังเกตความสนใจ
2.       การซักถามความเข้าใจ
3.       การศึกษาค้นคว้า
4.       การตรวจผลงานที่มอบหมาย
5.       การทำแบบฝึกหัดท้ายบท
6.       การสอบกลางภาคเรียน
7.       การสอบปลายภาคเรียน